Gdy narzeczeni podejmą decyzję o zawarciu sakramentu małżeństwa winni bezzwłocznie zarezerwować termin ślubu. Mogą to uczynić w Biurze Parafialnym w sobotę między godz. 8:30 a 10:00.

Zwykle sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały okoliczności warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy we własnej parafii uzyskać pisemną  zgodę (tzw. licencję) na ślub w innym kościele.

Najpóźniej trzy miesiące przed datą ślubu narzeczeni winni przedłożyć w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu św. – osoby ochrzczone poza naszą parafią. Na świadectwie powinna znajdować się adnotacja o udzielonym bierzmowaniu
  • świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.
  • świadectwo ukończenia katechezy dla narzeczonych ( patrz harmonogram katechez w Poznaniu)
  • świadectwo odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego – w naszej parafii poradnię prowadzi p. Elżbieta Pelc (kontakt po uzgodnieniu telefonicznym – 790 629 694)
  • „zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” – wydane przez Urząd Stanu Cywilnego (należy przynieść wszystkie trzy kopie – te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od dnia wystawienia) musi obejmować datę ślubu
  • dowody osobiste – z datą ważności w dniu ślubu

Na podstawie w/w dokumentów sporządza się protokół przedmałżeński a następnie wystawia dokument „Zapowiedzi przedmałżeńskie”. Zapowiedzi ogłasza się w dwie kolejne niedziele, przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w parafii, do której należą narzeczeni.

Narzeczeni są taż proszeni o odbycie dwóch spowiedzi przedślubnych. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym. Fakt odbycia tych spowiedzi narzeczeni potwierdzają poprzez podpisy spowiedników na formularzu, który otrzymują po sporządzeniu protokołu.