Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa trzy lata. Rozpoczyna się we wrześniu I klasy gimnazjum. Obejmuje katechezę parafialną, katechezę szkolną oraz uczestnictwo w praktykach religijnych.

Osoby dorosłe, które nie przystąpiły w stosownym czasie do tego sakramentu powinny zgłosić chęć przygotowania się do bierzmowania w biurze parafialnym.

Wymagania stawiane kandydatom do bierzmowania:

  • uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Eucharystii
  • regularna spowiedź potwierdzona przez spowiednika
  • udział w nabożeństwach – roraty, droga krzyżowa, nabożeństwo majowe
  • obowiązkowa obecność na spotkaniach w grupach, odbywających się w parafii
  • udział w katechezie szkolnej

Wypełnianie wymagań kandydaci potwierdzają uzyskaniem wpisów do dzienniczka, który służy jako forma mobilizacji a nie kontroli